Uw kind aanmelden

Huisregels rond het aanmelden van kinderen

 • Uw kind(eren) worden aangemeld middels de aanmeldformulieren welke u terug kunt vinden in het linker menu naast deze pagina. U kunt ook telefonisch / per mail een inschrijfformulier aanvragen of deze op een van onze locaties komen afhalen.
 • Wij nemen na ontvangst van uw aanmelding binnen twee werkdagen contact met u op om te bespreken wat de mogelijkheden zijn. Dit in verband met eventuele wachtlijsten voor bepaalde dagen.
 • Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden als u daadwerkelijk gebruik maakt van de opvang.
 • Op de plaatsing zijn de huisregels van Voor dag en Dou van toepassing.
 • Voor dag en Dou gaat altijd uit van flexibele opvangdagen en tijden, tenzij u dit nadrukkelijk aangeeft op het inschrijfformulier. Dit houdt concreet in dat u wekelijks of maandelijks (wat mogelijk is) de planning voor de opvang aan ons doorgeeft.
 • Bij aanmelding van uw kind bent u er zich van bewust dat Voor dag en Dou door haar flexibiliteit niet gebonden kan zijn aan het bieden van vaste stamgroepen en/of leidsters. Stabiliteit voor uw kind en een vast aanspreekpunt zijn natuurlijk wel vereisten.
 • Wanneer u, na aanmelding van uw kinderen en een (telefonische) bevestiging hiervan van Voor dag en Dou om welke reden dan ook wilt annuleren, brengen wij u annuleringskosten in rekening. De hoogte van deze kosten zijn beschreven in onze Algemene Voorwaarden
 • Mutaties dient u schriftelijk of persoonlijk op kantoor aan ons door te geven.
 • Mochten alle kindplaatsen bij Voor dag en Dou in gebruik zijn, heeft u de mogelijkheid uw kinderen op de wachtlijst te plaatsen. De volgorde van plaatsing op de wachtlijst geschiedt op binnenkomst van inschrijving. Voor dag en Dou zal in haar flexibiliteit alles doen wat in haar vermogen ligt om wachtlijsten en weigeringen wegens overbezetting te voorkomen.

Toelating

 • Voor dag en Dou laat op de dagopvang uitsluitend kinderen toe die de leerplichtige leeftijd nog niet hebben bereikt en op de buitenschoolse opvang kinderen die de basisschool bezoeken.
 • Wanneer uw kind de basisschool verlaat, zal de opvang worden beëindigd.
 • Indien blijkt dat het in Voor dag en Dou geplaatste kind op de groep om welke reden dan ook niet te handhaven is, heeft Voor dag en Dou het recht om (vooraf in overleg met de ouder/verzorger) het kind de toegang tot de kinderopvang te ontzeggen.
 • In overleg met de ouder/verzorger wordt gekeken naar de mogelijkheid of Voor dag en Dou een kind met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking een kindplaats kan bieden.

Opzeggen

 • U kunt te alle tijde uw kinderopvang opzeggen per de eerste van de volgende maand.
 • Gedurende de laatste maand wordt u minstens de minimale afname van 1 dagdeel per kind in rekening gebracht.
 • Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren per post of per email ter attentie van de administratie.
 • Na ontvangst van uw opzegging krijgt u binnen twee werkdagen een bevestiging per telefoon of email.